AlgEmEnE VOOrwaardEn

ArtikEl 1 AlgEmEEn

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Stoïk B.V., hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op medewerkers vanOpdrachtnemer
en zijn directie en de door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde
derden.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding
altijd na 30 dagen.
2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Opdrachtnemer anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen
of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en
wijziging overeenkomst, prijsverhoging

3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen.
3.3 Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
3.4 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.
3.5 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.6 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.9 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
3.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer
is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.11 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de
bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /
of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering.
3.12 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Algemene Voorwaarden Stoïk B.V.
Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen
het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van
Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen
of te annuleren.
3.13 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.14 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
3.15 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt,
dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of
deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die
reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.16 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan
is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag uit te voeren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet
langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
4.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden
gevergd.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer
in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer
anders aangeeft.
4.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste
van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer
vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is
te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf
van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten
nakomen.
5.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
5.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
Algemene Voorwaarden Stoïk B.V.
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzijschriftelijk anders
door Opdrachtnemer aangegeven.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
6.4 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en
met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.
6.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De
Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van
Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt,
mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden
of op enige andere wijze te bezwaren. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer
veilig te stellen.
7.3 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt
de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.4 Voor het geval Opdrachtnemerzijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
8.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de
opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende
ondergeschikten.

Artikel 9 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan 
en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis
van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
12.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.